Pritužbe

Kupi osiguranje

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu koja se odnosi na pružanje usluge osiguranja odnosno izvršenja obveze iz ugovora o osiguranju i koja se može podnijeti zbog:

 • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
 • odluke Društva u svezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
 • postupanja Društva u svezi rješavanja zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pod pritužbom se ne smatra odštetni zahtjev kao i pojedinačni zahtjev za postupanjem po ugovoru o osiguranju, odnosno zahtjev za davanjem informacija ili pojašnjenja.

Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se može izjaviti usmeno na zapisnik u Društvu ili podnijeti putem:

 • pošte - adresa za primanje pritužbi: CROATIA zdravstveno osiguranje d.d., Pritužba, Savska c. 41 (XVIII kat), Zagreb,
 • telefaksa – broj faxa: 01/633 2777,
 • elektroničkom poštom - na e-mail: czo-prituzbe@crosig.hr

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva jest 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razloge pritužbe.

Pritužba treba sadržavati:

 • ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedlog za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

Društvo se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Odgovor na pritužbu mora biti obrazložen i potpisan. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko Društvo ne može odgovoriti na pritužbu u okviru roka iz prethodnog stavka obavijestit će podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga društva za osiguranje vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.